Poszukujemy firmy świadczącej usługi w zakresie sprzątania. Oferta dotyczy 5 budynków na osiedlu Traugutta w Karlinie. Na oferty oczekujemy do 10 lipca 2020 r. Szczegóły w ogłoszeniu

W zakres bieżących prac związanych ze sprzątaniem i dozorowaniem stanu techniczno – użytkowego budynków i terenów do nich przyległych wchodzi:

 • utrzymanie czystości klatek schodowych, korytarzy, ganków, korytarzy piwnicznych, pralni, wózkowni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz nawierzchni dróg, chodników, jezdni i terenów zielonych oraz miejsc ustawienia pojemników na nieczystości i wolno stojących koszy na śmieci;

 • zimowe utrzymanie nawierzchni ganków, chodników i jezdni polegające na uprzątnięcie śniegu, lodu i likwidacji śliskości przez posypywanie piaskiem oraz oczyszczanie kratek wpustów ulicznych;

 • pielenie żywopłotów, rabatów itp. Usuwanie trawy i chwastów z chodników, przy budynkach, opaskach budynków, okienkach piwnicznych itp.;

 • wykonanie dezynfekcji miejsc ustawienia pojemników na nieczystości i powierzchni zanieczyszczonych nieczystościami płynnymi i odchodami;

 • wywieszanie na tablicach ogłoszeń, doręczanie mieszkańcom korespondencji Zarządu Spółdzielni, usuwanie niekatulanych ogłoszeń;

 • Informowanie administratora o niewłaściwym wykonywaniu usług przez służby komunalne;

 • uczestniczenie w przeglądach budynku;

 • bezzwłoczne powiadomienie administratora i stwierdzonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu urządzeń, instalacji itd.

 • udział w corocznych zebraniach Walnego Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Częstotliwość sprzątania:

 • codzienne zamiatanie klatek schodowych, otoczenia budynków, chodników i jezdni z wyjątkiem niedzieli i świat;
 • zamiatanie korytarzy piwnicznych raz w tygodniu;
 • mycie klatek schodowych dwa razy w miesiącu;
 • mycie okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach gospodarczych, mycie lamperii dwa razy do roku.

Oferty należy złożyć do dnia 10.07.2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26 lub na e-mail: sekretariatbsm@btk.net.pl. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 502 050 374 .