Dodatek mieszkaniowy

Regularne opłacanie czynszu za mieszkanie jest bardzo ważne. Gdy zaległości zaczynają narastać, coraz trudniej je spłacać. Dlatego gdy mamy kłopoty z opłatą czynszu, warto postarać się się dodatek mieszkaniowy. Dodatkami mieszkaniowymi zajmują się ośrodki pomocy społecznej w miastach i gminach. Ich przyznawanie i wypłacanie regulują odpowiednie przepisy.

Aby otrzymać pomoc w spłacie czynszu, trzeba spełnić określone warunki:

  • Dopłatę do czynszu dostaniemy, gdy średni miesięczny dochód na każdego domownika nie przekracza w wieloosobowej rodzinie 125 % najniższej emerytury, dla osób samotnych – 175 % najniższej emerytury (tzw. kryterium dochodowe),
  • Niezbędnym warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do mieszkania. Oznacza to, że musimy być najemcą lub podnajemcą mieszkania (zarówno komunalnego czy zakładowego, jak i lokalu w prywatnym domu czynszowym), członkiem spółdzielni mieszkaniowej, właścicielem mieszkania lub budynku,
  • Powierzchnia mieszkania przypadająca na jednego członka rodziny nie może być większa niż ta określona w ustawie. Dodatek mieszkaniowy dostaniemy także wtedy gdy powierzchnia mieszkalna będzie przekroczona nie więcej niż o 30 %. Dodatkowa powierzchnia (15 m²) przysługuje też, jeśli w lokalu mieszka osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna zajmująca oddzielny pokój.

Zajmowana przez domowników powierzchnia nie może przekraczać:

  • 35 m² dla 1 osoby (przy przekroczeniu o 30 % będzie to 45,5 m²)
  • 40 m² dla 2 osób (przy przekroczeniu o 30 % będzie to 52 m²)
  • 45 m² dla 3 osób (przy przekroczeniu o 30 % będzie to 58,5 m²)

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy:

  • Wniosek potwierdzony przez zarządce mieszkania wraz z kwotą wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku) należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.
  • Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje burmistrz miasta, w którym mieszkamy. Jest wydawana w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku. Dodatek jest przyznawany na sześć miesięcy. Ten okres liczony jest od pierwszego dnia miesiąca, który następuję po dniu złożenia naszego wniosku. Ośrodek pomocy społecznej będzie przesyłał kwotę dodatku bezpośrednio na konto administracji domu, w którym mieszkamy. Tak nasze należności będą automatycznie pomniejszone.

Ważne! Jeśli nie będziemy na bieżąco płacić „naszej” części czynszu, to wypłata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana do momentu, aż uregulujemy zaległości. Mamy na to trzy miesiące. Jeśli tego nie zrobimy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygaśnie.