All posts by Jagoda Olejniczak

BSM ogłasza przetarg na wykonanie czynności pogotowia technicznego w zasobach Spółdzielni na terenie Białogardu i Karlina. Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2019 r. godz.14.00. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie ogłasza przetarg na wykonanie czynności pogotowia technicznego w zasobach Spółdzielni na terenie Białogardu i Karlina. Łącznie posiadamy 70 budynków mieszkalnych ( 8 w Karlinie). Pogotowie techniczne obejmie nadzorem sieci wewnętrzne co, cw, zw, kanalizacji, elektryczną. 
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Pogotowie techniczne” można składać w sekretariacie BSM lub przesłać pocztą na adres: Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 26 , 78-200 Białogard. Termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2019 r., godz.14.00. Dodatkowe informacje tel. 510 068 202.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

BSM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznych, remontem dachów, wymianą płyt balkonowych, malowaniem klatek schodowych i ułożeniem polbruku. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących prac:
  1. Modernizacji instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w budynkach mieszkalnych w Białogardzie.
  2. Remonty dachów w zasobach Spółdzielni.
  3. Wymiana płyt balkonowych na oś. Lelewela.
  4. Malowanie klatek schodowych.
  5. Ułożenie nawierzchni z polbruku  na terenie rekreacyjnym.
Specyfikacje otrzymasz w pok. nr 15 w biurze BSM (ul. Kochanowskiego 26). Dodatkowe informacje tel. 510 068 202. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2019 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Oferujemy lokale użytkowe na wynajem lub na sprzedaż. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja, różna powierzchnia lokali. Wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu. Oczekujemy na propozycję od Państwa określające warunki najmu lub kupna lokalu wraz z udziałem w gruncie.
W aktualnej ofercie posiadamy lokale o następujących powierzchniach: 
  • Lipowa 2, pow. 53,50 m² – najem lub sprzedaż
  • Lipowa 2, pow.17,80 m² – sprzedaż
  • Lipowa 2, pow.100  m² – najem
Inne informacje na temat lokali można uzyskać pod numerem telefonu  94 311 02 33, 94 311 01 81. e-mail : sekretariatbsm@btk.net.pl lub inwestycjebsm@btk.net.pl
W przypadku pozyskania najemcy lub kupca Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia.                                                                                                                                   Lokale można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, te.510 248 039

Przetarg na wynajem lokalu w ciągu handlowym przy ul. Lipowej 2 w Białogardzie. Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 26. Szczegóły w ogłoszeniu.

Adres : Lipowa 2, pow. 100,00 m²
Lokalizacja  centrum miasta, wyposażenie w media: centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, dostęp do telewizji kablowej i internetu (dawniej sklep mięsny). 
Cena wywoławcza za najem wynosi 10,20 zł za m²(+podatek VAT). Opłaty dodatkowe za media wg stanu zużycia (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie). Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie wynajmującego. Inne informacje na temat lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 502 050 189 ; 510 068 202; sekretariatbsm@btk.net.pl ; inwestycjebsm@btk.net.pl
Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 26 , 78-200 Białogard.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.
Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją BSM, tel. 510 248 039
 

Przeglądy gazowe 2019 w zasobach Spółdzielni. Ważne informacje!.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w miesiącach lutym, marcu był wykonywany przegląd gazowy (roczny). W trosce o Państwo bezpieczeństwo przypominamy,że instalacja gazowa zasilana gazem z butli stanowi Waszą własność co w konsekwencji prowadzi do odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń.
W trakcie przeglądu specjaliści stwierdzili szereg nieprawidłowości. W wielu przypadkach otrzymaliście Państwo protokół z przeglądu z informacją o nie dopuszczeniu instalacji do dalszej eksploatacji.
W dobrze pojętym interesie stron tzn. Państwa jako mieszkańców i bezpieczeństwa sąsiadów prosimy o dostarczanie do administracji BSM informacji o usunięciu przeszkód w użytkowaniu instalacji gazowej.
                                                                                    Administracja BSM
———————————————————————————–
Informujemy, że w dniach od 14 stycznia do 28 lutego 2019 roku będą wykonywane roczne przeglądy instalacji gazowej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu i szczelności instalacji. 
Art. 62 pkt. C Ustawy Prawo Budowlane.
Pracownicy firmy INSPEKT-GAZ Mateusz Pawluczuk z Białogardu zostali wyposażeni przez Spółdzielnie w stosowne pełnomocnictwa.
                                                                                                                 Administracja BSM

BSM zatrudni Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Oferty należy składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Białogardzie zatrudni Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Oferty należy składać w sekretariacie BSM przy ul. Kochanowskiego 26 w Białogardzie.
WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• minimum roczne doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. ochrony danych (mile widziane na stanowisku ABI);
• bardzo dobrej znajomości regulacji RODO;
• znajomości tematyki ochrony danych osobowych;
• znajomości kwestii związanych z bezpieczeństwem IT oraz z bezpieczeństwem fizycznym;
• samodzielność;
• mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych  osobowych lub szkolenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji albo szkolenie z zakresu uprawnień IODO;
• bardzo dobra organizacja pracy własnej;
• samodzielność i konsekwencja w działaniu.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych  osobowych ze szczególnym zapewnieniem zapewniania zgodności z rozporządzeniem RODO; 
•prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
•prowadzenie analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych obszarów działalności;
•współpracowanie z organem nadzorczym nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
•tworzenie kompleksowych zleceń z zakresu ochrony danych osobowych w celu zapewniania zgodności działań z rozporządzeniami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
•systematyczna analiza przepisów  i tworzenie wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych dla celów działalności;
•opracowywanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
•aktualizacja dokumentacji  i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych;
•doradztwo merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń na temat wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk z zakresu ochrony danych osobowych;
•cyklicznie prowadzenie audytów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i zleceniami we wszelkich obszarach.
•nadzór nad przestrzeganiem zasad związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzenie obsługi incydentów dotyczących potencjalnych naruszeń danych osobowych.

Przypominamy mieszkańcom zasobów Spółdzielni o obowiązku składania oświadczeń o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalach. Szczegóły w ogłoszeniu.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 78-200 Białogard ul. Kochanowskiego 26, w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PRZYPOMINA mieszkańcom zasobów Spółdzielni o obowiązku składania OŚWIADCZEŃ o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalach.
Oświadczenie jest dostępne w biurze Spółdzielni lub można pobrać link poniżej:
Oświadczenie