Zagospodarowanie placu zielonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zagospodarowanie terenu BSM na osiedlu Olimpijczyków

w Białogardzie.

Nazwa i adres zamawiającego:

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Kochanowskiego 26

78-200 Białogard

zaprasza do składania ofert na wykonanie zagospodarowania terenu zieleni ulica Polna/ Olimpijska, działki nr 197/2, 197/3, 197/4, 197/5 obręb 010.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  Prace wykonać na podstawie projektu z uwzględnieniem wskazań inwestora.

  Dokumentacja do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

  4. Preferowany termin wykonania – od. 10.05.2021r. – do 30.06.2021r.

 2. Sposób przygotowania ofert.

  Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny, bez poprawek, w języku polskim,

  2.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach:

  – zewnętrznej i

  – wewnętrznej

  Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić:

  a) nazwę zamawiającego

  b) napis określający przedmiot zamówienia, „Zagospodarowanie terenu zieleni”.

  c) nazwę i adres oferenta,

  Na kopercie zewnętrznej należy umieścić wyłącznie dane jak w pkt 2.1.b.

  Nie dopuszcza się opatrywanie koperty zewnętrznej symbolami oferenta.

  Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

 3. Postać oferty:

  Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny, uzupełnienia i poprawki winny być parafowane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu oferenta.

  Zaleca się aby oferent przeprowadził wizję placu budowy w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne dla poprawnego przygotowania oferty oraz zapoznał się z dokumentacją w szczególności w części dotyczącej nasadzeń (rodzaje i wielkość roślin).

4. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty:

Cena brutto 100%

5 . Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Białogardzie, ul. Kochanowskiego 26 w terminie do dnia 12.04.20223r. godz. 14.00

Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 13.04.2022r.

+

6. Zabezpieczenie właściwego wykonania umowy.

Nie dotyczy

7. Nazwisko i stanowisko pracownika uprawnionego do kontaktowania się

z oferentami:

Ewelina Tyborska – kierownik GZM tel. 502 050 168

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru zagospodarowania placu spośród złożonych ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Załączniki:

– projekty ( inwentaryzacja, zagospodarowanie,

mała architektura)

Firmowa pieczątka ofertę złożyć do dnia 12.04.2022r.

Oferenta do godziny 14.00

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Kochanowskiego 26

78-200 Białogard

Oferta w sprawie zapytania o cenę:

Wykonania zagospodarowania placu zieleni na terenie Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie:

1. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Polej / Olimpijskiej w Białogardzie

………………………………………………………. cena brutto

– Roboty przygotowawcze …………………………..

– Założenie trawnika ………………………………….

– Sadzenie krzewów i drzew ……………………..

– Mała architektura …………………………………..

– Obrzeża i chodniki ………………………………….

– trzyletnia opieka gwarancyjna ………………….

Termin wykonania od 10.05.2022r do 30.06.2022r.

Siedziba i adres ferenta: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Tel. Fax …………………………………………………………………………………………………

pieczątka i podpis oferenta

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zagospodarowania terenu zielonego – plac na osiedlu Olimpijczyków w Białogardzie.

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac.

Oczekujemy na oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Plac zieleni” do dnia 12.04.2022r. godzina 14.00.

Dokumenty można składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres:

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

502 050 168 – kierownik GZM.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Zagospodarowanie placu zielonego