All posts by pbrzeczek

Zagospodarowanie placu zielonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zagospodarowanie terenu BSM na osiedlu Olimpijczyków

w Białogardzie.

Nazwa i adres zamawiającego:

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Kochanowskiego 26

78-200 Białogard

zaprasza do składania ofert na wykonanie zagospodarowania terenu zieleni ulica Polna/ Olimpijska, działki nr 197/2, 197/3, 197/4, 197/5 obręb 010.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  Prace wykonać na podstawie projektu z uwzględnieniem wskazań inwestora.

  Dokumentacja do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

  4. Preferowany termin wykonania – od. 10.05.2021r. – do 30.06.2021r.

 2. Sposób przygotowania ofert.

  Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny, bez poprawek, w języku polskim,

  2.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach:

  – zewnętrznej i

  – wewnętrznej

  Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić:

  a) nazwę zamawiającego

  b) napis określający przedmiot zamówienia, „Zagospodarowanie terenu zieleni”.

  c) nazwę i adres oferenta,

  Na kopercie zewnętrznej należy umieścić wyłącznie dane jak w pkt 2.1.b.

  Nie dopuszcza się opatrywanie koperty zewnętrznej symbolami oferenta.

  Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

 3. Postać oferty:

  Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny, uzupełnienia i poprawki winny być parafowane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu oferenta.

  Zaleca się aby oferent przeprowadził wizję placu budowy w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne dla poprawnego przygotowania oferty oraz zapoznał się z dokumentacją w szczególności w części dotyczącej nasadzeń (rodzaje i wielkość roślin).

4. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty:

Cena brutto 100%

5 . Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Białogardzie, ul. Kochanowskiego 26 w terminie do dnia 12.04.20223r. godz. 14.00

Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 13.04.2022r.

+

6. Zabezpieczenie właściwego wykonania umowy.

Nie dotyczy

7. Nazwisko i stanowisko pracownika uprawnionego do kontaktowania się

z oferentami:

Ewelina Tyborska – kierownik GZM tel. 502 050 168

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru zagospodarowania placu spośród złożonych ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Załączniki:

– projekty ( inwentaryzacja, zagospodarowanie,

mała architektura)

Firmowa pieczątka ofertę złożyć do dnia 12.04.2022r.

Oferenta do godziny 14.00

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Kochanowskiego 26

78-200 Białogard

Oferta w sprawie zapytania o cenę:

Wykonania zagospodarowania placu zieleni na terenie Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie:

1. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Polej / Olimpijskiej w Białogardzie

………………………………………………………. cena brutto

– Roboty przygotowawcze …………………………..

– Założenie trawnika ………………………………….

– Sadzenie krzewów i drzew ……………………..

– Mała architektura …………………………………..

– Obrzeża i chodniki ………………………………….

– trzyletnia opieka gwarancyjna ………………….

Termin wykonania od 10.05.2022r do 30.06.2022r.

Siedziba i adres ferenta: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Tel. Fax …………………………………………………………………………………………………

pieczątka i podpis oferenta

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zagospodarowania terenu zielonego – plac na osiedlu Olimpijczyków w Białogardzie.

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac.

Oczekujemy na oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Plac zieleni” do dnia 12.04.2022r. godzina 14.00.

Dokumenty można składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres:

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

502 050 168 – kierownik GZM.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Zagospodarowanie placu zielonego

Dotatek osłonowy w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje, że od 4 stycznia 2022r można pobierać i składać wnioski na nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dotatek osłonowy w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje, że od 4 stycznia 2022r można pobierać i składać wnioski na nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Wnioski można składać:
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
tradycyjnie (papierowo) w biurze interesanta MOPS w Białogardzie.

Wzór wniosku został już opublikowany w Dzienniku Ustaw. Znajdziesz go w LINKU.
Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na stronie internetowej Ośrodka oraz na stronach Ministerstwa.
Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Badanie sprawozdania za 2021 rok – zapytanie ofertowe

RADA NADZORCZA  BIAŁOGARDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BIAŁOGARDZIE

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Wymagany termin przeprowadzenia badania : do 10.04.2022 r.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021”  należy przesłać na adres:

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
78-200 Białogard,
ul. Kochanowskiego 26
lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 17.11.2021 r. do godz. 1500.

Warunki badania sprawozdania:

 • Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółdzielni jest rzetelne i prawidłowe oraz, czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik Spółdzielni.

 • Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania. W razie konieczności weźmie udział w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

 • Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 10.04.2022 roku.

 • Badanie sprawozdania finansowego będzie odbywało się w siedzibie Spółdzielni.

 • Płatność za przeprowadzenie badanie obejmuje wszystkie koszty badania i dojazdu i nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

Oferta powinna zawierać:

 • informację o ofercie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu);

 • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

 • wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania;

 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

 • informację o przeprowadzonych badaniach sprawozdania finansowego w spółdzielniach mieszkaniowych.

Otwarcie ofert nastąpi 18 listopada 2021 r.

Wybór biegłego rewidenta nastąpi 18 listopada 2021 r.Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez konieczności uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Podanie o zwrot nadpłaty

Podanie o zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie za sezon grzewczy za okres 01.05.2020-30.04.2021 r.(osiedle Obotrytów; budynki Mickiewicza 15, Kochanowskiego 12, Lelewela 5 , Bolesława Śmiałego 65 Bolesława Śmiałego 65a i Bogusława X  ) Druk do pobrania.